ای تمام باور عاشقانه ام

تمنای چشمان سیاهم را به چه فروختی؟؟؟

 به محبتی دروغین؟؟؟

 به اندکی عشق؟؟؟

 یا به تمنای نگاه دیگری؟؟؟

 کدام یک؟؟؟

 چه کسی نام مرا از لحظه هایت جدا کرد؟؟؟

 چشمان اتشین چه کسی تو را فریفت؟؟؟

 چه کسی مسبب این جدایی بود؟؟

 تمام این سوالات بی پاسخ خواهند بود مثل

همیشه.

 امروز...

 امروز من به تنهایی سوگوار غروب عشقمان هستم

 امروز تمام خاطرات را به باد فراموشی سپرده ام

 امروز

 تو از یاد من می روی و کسی دیگر جایگاهت را در

 قلبم می گیرد.

 ~~~>>>>تو این را خواستی<<<~~ 

/ 2 نظر / 17 بازدید