یعنی خداوند متعال .

ملامتم به خرابی مکن که مرشد عشق
حوالتم به خرابات کرد روز نخست
عهد الست من همه با عشق شاه بود
و ز شاهراه عمر بدین عهد بگذرم

این عشق حقیقی از دو راه کلی حاصل می شود: نظری و عملی .

الف-نظری )
از آن جا که عشق فرع معرفت و شناخت است ، نخستین قدم در تحصیل عشق به خدا، شناخت و معرفت به خالق بی همتا است . معرفت به سه روش حاصل می شود:

-1
دل (فطرت)
-2
حس و علم )طبیعت(
-3
عقل )استدلال و فلسفه(

ب- عملی )
آیات و روایات و گفتار عارفان در قالب رعایت موارد ذیل، انسان را به این عشق می رساند:

-1
ترجیح دادن خداوند بر همه محبوب های دیگر، به ویژه حب دنیا
-2
اطاعت ظاهری و باطنی از اوامر و نواهی خداوند
-3
ترجیح لقای پروردگار بر بقای خود
-4
دوستی با اولیای خدا و دشمنی با معاندان به خاطر خداوند
5
-مجاهده با مال و جان در راه خدا
-6
خشنودی و رضایت کامل از حضرت حق
-7
حریص بودن بر خلوت و مناجات با پروردگار
8
-انس با کلام خدا )قرآن(
-9
در همه اوقات مستغرق در یاد پروردگار بودن
-10
حقیر شمردن هر چیز دیگر در برابر محبت خداوند
-11
دوست داشتن و مهربان بودن با همه بندگان مطیع و دشمنی با همه کافران و گنهکاران

 

/ 1 نظر / 16 بازدید